×

Some info from messenger...

Regulamin

REGULAMIN

KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA :

bok.eurobid@gmail.com

 

REGULAMIN EUROBID.PL

 

DEFINICJE

REGULAMIN – niniejsze ogólne warunki korzystania z PLATFORMY oraz udziału w każdej LICYTACJI

ORGANIZATOR – EUROBID Sposób porozumiewania się z ORGANIZATOREM drogą mailową poprzez e-mail : bok.eurobid@gmail.com lub  office.eurobid@yahoo.com

UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

PLATFORMA – system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego UCZESTNIK bierze udział w LICYTACJACH, korzysta z usług czy w inny sposób komunikuje się z ORGANIZATOREM

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych UCZESTNIKÓW – POLITYKA PRYWATNOŚCI stanowi załącznik do REGULAMINU dostępny pod adresem www.eurobid.pl

KONTO – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną – wydzielona indywidualnie UCZESTNIKOWI,  modyfikowalna część PLATFORMY, w której gromadzone są dane dotyczące UCZESTNIKA oraz jego aktywności w ramach AUKCJI. UCZESTNIK może posiadać tylko jedno aktywne konto. Otwieranie wielu kont w celu kilkukrotnego otrzymania darmowych POWITALNYCH PAKIETÓW BIDÓW jest ZABRONIONE. Takie działanie nie jest zgodne z regulaminem i nie uprawnia do zawarcia umowy sprzedaży po wygranej aukcji !!!! Wszystkie przebicia wykonane nielegalnie pobranymi Powitalnymi Pakietami Bidów, będą unieważnione a Użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z ponownym przeprowadzeniem licytacji.

LOGIN – nazwa UCZESTNIKA  wybrana w trakcje rejestracji KONTA UCZESTNIKA na PLATFORMIE

USŁUGI – usługi online świadczone przez ORGANIZATORA na podstawie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i REGULAMINU za pośrednictwem PLATFORMY – ORGANIZATOR świadczy UCZESTNIKOM następujące USŁUGI : interaktywne formularze dostępne na PLATFORMIE, prowadzenie KONTA, LICYTACJA oraz NEWSLETTER

BID – forma udziału UCZESTNIKA w danej LICYTACJI, potwierdzona przez niego poprzez odpowiedni formularz udostępniany na podstronie właściwej danej LICYTACJI, cena PRZEBICIA  w danej LICYTACJI jest każdorazowo podana w dedykowanej jej podstronie PLATFORMY. BID'y są nieprzenoszalne na KONTA innych UCZESTNIKÓW oraz niezbywalne. ZALECAMY DOKONAĆ PRZEBICIA JAK NAJSZYBCIEJ PO PRZEBICIU PRZECIWNIKA ABY NIE UTRACIĆ SZANSY NA ZWYCIĘSTWO W AUKCJI. DOKONANIE PRZEBICIA W OSTATNICH SEKUNDACH TRWANIA AUKCJI, NIE GWARANTUJE ZALICZENIA PRZEBICIA PRZEZ SYSTEM 

EKSTRA BID'y – pakiet darmowych, dodatkowych BID'ów otrzymanych przez UCZESTNIKA od ORGANIZATORA do wykorzystania w ramach LICYTACJI, w wyniku spełnienia  warunków określonych w REGULAMINIE promocji

PAKIET BID' ów – wybrana przez UCZESTNIKA ilość BID'ów spośród wariantów oferowanych przez ORGANIZATORA, kupowana jednorazowo

POWITALNY PAKIET BID'ów - pakiet 20 bidów - jest automatycznie dodany do każdego nowego konta po poprawnym wypełnieniu przez UCZESTNIKA wszystkich wymaganych danych

TOWAR -  przedmiot licytacji, następnie mogący stanowić przedmiot UMOWY SPRZEDAŻY

AUKCJA – całokształt działań ORGANIZATORA, w ramach których organizowane są pojedyncze LICYTACJE

LICYTACJA – procedura mająca na celu umożliwienie UCZESTNIKOWI zawarcie UMOWY  SPRZEDAŻY TOWARU będącego przedmiotem LICYTACJI

AUTOMATYCZNA LICYTACJA – automatycznie realizowane w imieniu UCZESTNIKA, PRZEBICIA na warunkach wskazanych niniejszym REGULAMINEM

ZDARZENIE PRZEDŁUŻAJĄCE LICYTACJĘ ( ZDARZENIE ) – nadesłanie przez UCZESTNIKA, PRZEBICIA w czasie trwania LICYTACJI

ZWYCIĘZCA LICYTACJIUCZESTNIK, którego PRZEBICIE nastąpiło jako ostatnie w czasie trwania LICYTACJI. Po prawidłowo zakończonej LICYTACJI, ZWYCIĘZCA LICYTACJI jest ZOBOWIĄZANY  ( w terminie do 72 godzin od zakończenia aukcji ) do potwierdzenia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@eurobid.pl o treści " POTWIERDZAM WYGRANIE AUKCJI [ NAZWA AUKCJI - DATA I GODZINA ZAKOŃCZENIA AUKCJI ]. Po wysłaniu potwierdzenia, zwrotnie otrzymamy informacje niezbędne do realizacji dostarczenia wygranej. W przypadku nie potwierdzenia wygranej w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od zakończenia aukcji, ORGANIZATOR przyjmuje jako ostateczną rezygnację z zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży TOWARU w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny, zawarta wg. postanowień niniejszego REGULAMINU pomiędzy ORGANIZATOREM a UCZESTNIKIEM

DNI ROBOCZE – oznacz dni tygodnia od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy )

DOBA – następujące po sobie 24 godziny – np. jeżeli LICYTACJA rozpoczyna się 1 marca 2015 o godzinie 10.00 i trwa DOBĘ to zakończy się 2 marca 2015 o godzinie 10.00 ( chyba że ulegnie przedłużeniu poprzez licytowanie )

NEWSLETTER – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której ORGANIZATOR  informuje UCZESTNIKÓW o nowościach pojawiających się w ramach AUKCJI, poprzez nieregularne/regularne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego. W momencie akceptacji REGULAMINU oraz POLITYKI PRYWATNOŚCI, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną

KUP TERAZ – w ramach tej opcji, UCZESTNIK może w każdej chwili dokonać zakupu TOWARU wystawionego do LICYTACJI ( bez licytowania ) za cenę podaną jako wartość brutto TOWARU. Jeżeli UCZESTNIK dokona wyboru w opcji KUP TERAZ będąc w trakcie uczestniczenia w LICYTACJI tego towaru to nadal bierze udział w tej LICYTACJI

 

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. ORGANIZATOR nieodpłatnie udostępnia UCZESTNIKOWI niniejszy REGULAMIN przed zawarciem jakiejkolwiek umowy o świadczenie USŁUG czy UMOWY SPRZEDAŻY, a także – na żądanie UCZESTNIKA – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści REGULAMINU za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się UCZESTNIK. Dla korzystania z PLATFORMY, czy też wzięcia udziału w LICYTACJI konieczna jest uprzednia akceptacja REGULAMINU. Jeżeli UCZESTNIK nie zapoznał się z REGULAMINEM i go nie zaakceptował, nie może korzystać z PLATFORMY lub przystąpić do LICYTACJI
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umów i REGULAMINU będzie Prawo Polskie. Umowy są zawierane w języku Polskim
 3. Zabrania się korzystania z PLATFORMY w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego REGULAMINU, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 4. W celu korzystania w funkcjonalności PLATFORMY, po stronie UCZESTNIKA muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne :

- Urządzenie z dostępem do internetu umożliwiające wyświetlenie interface’u PLATFORMY

- Zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa umożliwiająca bezproblemowe

    korzystanie z interface’u PLATFORMY

- Aktywne konto e-mail

- Włączona obsługa javascript i cookies

      

 • ORGANIZATOR oświadcza, że poza informacja związanymi z LICYTACJĄ, w ramach LICYTACJI    będzie przesyłała również informacje nie stanowiące informacji handlowej ( np. dodatkowe          informacje, podziękowania, zapytania ) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami )
 • W materiałach promujących AUKCJE, ORGANIZATOR opublikuje zdjęcia oraz opis i dane techniczne TOWARÓW wystawionych na sprzedaż w ramach AUKCJI
 • UCZESTNICY LICYTACJI są identyfikowani na podstawie LOGINU wybranego w trakcie rejestracji KONTA na PLATFORMIE
 • UCZESTNICY mogą korygować błędy we wprowadzanych danych przez kontakt mailowy z ORGANIZATOREM
 • UCZESTNIK może posiadać tylko jedno aktywne konto. Otwieranie wielu kont w celu otrzymania darmowych POWITALNYCH PAKIETÓW BIDÓW jest ZABRONIONE. Takie działanie nie jest zgodne z regulaminem i nie uprawnia do zawarcia umowy sprzedaży po wygranej aukcji !!!!

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Każda z umów o świadczenie USŁUG może zostać wypowiedziana przez UCZESTNIKA  w dowolnym momencie bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym paragrafie lub w postanowieniach szczegółowych REGULAMINU. UCZESTNIK może zrezygnować z USŁUG w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych USŁUG.
 • Brać udział w LICYTACJI mogą tylko UCZESTNICY posiadający KONTO. W celu założenia KONTA, UCZESTNIK dopełnia procedury rejestracji w następujący sposób :
 1. Kliknięcie ZAREJESTRUJ SIĘ
 2. Równocześnie z wyrażeniem woli udziału w LICYTACJI danego TOWARU poprzez automatyczne utworzenie KONTA. Z chwilą zakończenia procesu aktywującego, zostaje zawarta UMOWA prowadzenia KONTA na czas nieokreślony o treści określonej odpowiednio niniejszym REGULAMINEM. KONTO jest niezbywalne
  • Dane UCZESTNIKA przetwarzane są zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu UCZESTNIKOWI przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe uprawnienia UCZESTNIKA zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • Umowa prowadzenia KONTA może zostać wypowiedziana przez UCZESTNIKA w każdej chwili bez podania przyczyny przez zgłoszenie takiego oświadczenia woli do ORGANIZATORA lub zgłoszenie swojego KONTA do usunięcia. ORGANIZATOR dokona autoryzacji UCZESTNIKA i usunięcia KONTA
  • ORANIZATOR może wypowiedzieć Umowę o świadczenie USŁUG UCZESTNIKOWI ze skutkie natychmiastowym w sytuacji :
 1. Naruszenia przez UCZESTNIKA warunków REGULAMINU lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 2. Podejmowania przez UCZESTNKA działań na szkodę innych UCZESTNIKÓW, osób trzecich lub ORGANIZATORA
  • ORGANIZATOR o usunięciu KONTA  powiadomi UCZESTNIKA drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie REJESTRACJI, podając podstawę takiego wypowiedzenia UMOWY o świadczenie USŁUG drogą elektroniczną. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą wysłania w/w przez ORGANIZATORA

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE LICYTACJI

 • Udział w AUKCJI nie gwarantuje zwycięstwa w LICYTACJI i zależy wyłącznie od woli UCZESTNIKA
 • Szczegółowe zasady AUKCJI, warunki uczestnictwa w LICYTACJI, określenie czasu trwania LICYTACJI poszczególnych TOWARÓW i opis TOWARÓW wystawianych na sprzedaż określane będą na stronie internetowej www.eurobid.pl
 • UCZESTNIK w każdej chwili może zakupić TOWAR wystawiony do LICYTACJI wybierając opcję KUP TERAZ. Jeżeli opcja KUP TERAZ zostanie wybrana w trakcie LICYTACJI ( w wypadku kiedy UCZESTNIK bierze udział w LICYTACJI tego TOWARU ) to UCZESTNIK nadal bierze udział w tej LICYTACJI
 • UCZESTNIK może sprawdzać ceny oraz brać udział w LICYTACJACH wielu TOWARÓW dokonując PRZEBIĆ w ramach oddzielnych LICYTACJI poszczególnych TOWARÓW
 • Każdorazowo w ogłoszeniu LICYTACJI, ORGANIZATOR określa przedmiot LICYTACJI i czas jej trwania
 • Czas wskazany w ogłoszeniu LICYTACJI zostanie każdorazowo przedłużony o czas wynikający z zajścia każdego ZDARZENIA PRZEDŁUŻAJĄCEGO LICYTACJĘ. Po zajściu każdego ZDARZENIA, zostaje przedłużony czas do końca LICYTACJI
 • Cena oraz sposób PRZEBICIA wskazane są każdorazowo w odniesieniu do TOWARU, będącego przedmiotem LICYTACJI, w której UCZESTNIK bierze udział
 • PRZEBICIE podnosi aktualną cenę TOWARU, będącego przedmiotem danej LICYTACJI o 1 grosz ( 0,01 zł brutto ) oraz wydłuża czas pozostały do końca aukcji
 • W trakcie LICYTACJI, UCZESTNIK może uruchomić dowolną ilość PRZEBIĆ, w ramach swoich PAKIETÓW, na dowolną liczbę LICYTACJI. UZESTNIK, który w ramach wykupionego przez siebie PAKIETU, nie wykorzystał wszystkich BID'ów, uprawniony jest do wykorzystania ich w innej LICYTACJI
 • UCZESTNIK przed rozpoczęciem LICYTACJI jest zobowiązany zaopatrzyć się w taki pakiet BID'ów aby posiadana pula BID'ów była wystarczająca do licytowania. W przypadku chęci doładowania konta w trakcie trwania LICYTACJI należy upewnić się, czy czas pozostały do końca aukcji, jest wystarczający do wykonania operacji zakupu kolejnego Pakietu BID'ów
 •  AUTOMATYCZNA LICYTACJA oznacza, że po każdym PRZEBICIU przez innego UCZESTNIKA ceny zaoferowanej przez UCZESTNIKA który włączył AUTOMATYCZNĄ LICYTACJĘ, generowane jest automatycznie PRZEBICIE tego UCZESTNIKA  w ramach puli posiadanych BID'ów, aż do ich wyczerpania lub zakończenia LICYTACJI – w przypadku, gdy w tym samym czasie kilku UCZESTNIKÓW uruchomiło AUTOMATYCZNĄ LICYTACJĘ, PRZEBICIE licytowanej ceny następuje w kolejności nadesłania poszczególnych przebić do systemu informatycznego ORGANIZATORA
 • UCZESTNIK, który dokonał PRZEBICIA ceny jako ostatni w czasie trwania LICYTACJI, zostaje ZWYCIĘZCĄ LICYTACJI
 • ZWYCIĘZCA LICYTACJI nabywa uprawnienia do zakupu licytowanego TOWARU za wylicytowaną cenę. ZWYCIĘŻCA LICYTACJI nie jest zobowiązany do zakupu licytowanego TOWARU za wylicytowaną cenę. ZWYCIĘZCA LICYTACJI może odmówić zakupu licytowanego TOWARU bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. ORGANIZATOR jest zobowiązany sprzedać ZWYCIĘZCY LICYTACJI wylicytowany TOWAR za wylicytowaną cenę, pod warunkiem zapłaty wylicytowanej ceny w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zakończeniu LICYTACJI. Brak zaksięgowanej wpłaty za wylicytowany TOWAR na koncie ORGANIZATORA  w terminie 7 dni od zakończenia LICYTACJI, jest równoznaczny z rezygnacją ZWYCIĘZCY LICYTACJI z zakupu wylicytowanego TOWARU
 • Niezwłocznie po zakończeniu LICYTACJI i sprawdzeniu jej poprawności, ORGANIZATOR drogą elektroniczną wyśle do ZWYCIĘZCY LICYTACJI informacje o tym, że został ZWYCIĘŻCĄ LICYTACJI wraz z informacją o wylicytowanej cenie. Po zaksięgowaniu wpłaty za wylicytowany TOWAR, ORGANIZATOR udostępni UCZESTNIKOWI formularz dostawy, który UCZESTNIK jest zobowiązany niezwłocznie wypełnić, podając wszystkie dane niezbędne do wysłania wylicytowanego TOWARU
 • Jeżeli aukcja przebiegła nieprawidłowo, wystąpił jakiś błąd lub problem techniczny, ORGANIZATOR ma obowiązek powtórzyć aukcję, zainwestowane w taką aukcję bidy muszą zostać zwrócone na konta UŻYTKOWNIKÓW przed powtórzeniem aukcji
 • Jeżli z jakiegoś powodu, UŻYTKOWNIK nie otrzymał potwierdzenia wygranej, prosimy o kontakt mailowy - bok.eurobid@gmail.com 

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LICYTACJI

 • UCZESTNIK, który zakupił towar w opcji KUP TERAZ zostaje automatycznie ZWYCIĘZCĄ LICYTACJI
 • UCZESTNIK bierze udział w LICYTACJI poprzez uaktywnienie przycisku ( LICYTUJ ) przy wybranym przez siebie TOWARZE a następnie dokonując wyboru opcji PRZEBICIA lub PRZEBIĆ
 • UCZESTNIK nie może brać udziału w LICYTACJI, jeżeli nie ma na KONCIE ani jednego BID'a. Jeżeli UCZESTNIK nie posiada na swoi KONCIE żadnych BID'ów, przed wzięciem udziału w LICYTACJI, musi on uiścić zapłatę za wybrany Pakiet BID'ów, poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6342661860
 • UCZESTNIK, który w ramach wykupionego przez siebie PAKIETU, nie wykorzystał wszystkich przysługujących mu BID'ów, uprawniony jest do wykorzystania ich w innej LICYTACJI
 • W trakcie trwania LICYTACJI aby nie spowodować rozsynchronizawania czasu pozostałego do zakończenia AUKCJI, nie należy korzystać jednocześnie z innych zakładek w przeglądarce internetowej, z której dokonujemy LICYTACJI
 • UCZESTNIK, którego przebicie nastąpiło jako ostatnie, który otrzymał wiadomość potwierdzającą wygraną, zostaje ZWYCIĘZCĄ LICYTACJI

 

UMOWA SPRZEDAŻY

Po wygranej licytacji oraz wysłaniu potwierdzenia, System wysyła do ZWYCIĘZCY wiadomość e-mail z danymi zawierającymi, kwotę zakupu, dane do wykonania przelewu za wylicytowany towar oraz termin zapłaty. Jeżeli UŻYTKOWNIK , w trakcie zakładania konta na Platformie, podał niewłaściwy adres email i w związku z tym nie otrzyma wiadomości o wygranej - nie jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanego towaru. Warunkiem zawarcia w/w umowy jest poprawne podanie danych, w tym : nazwiska i imienia, numeru telefonu, adresu oraz adresu email,  w trakcie zakładnia konta

 • Z chwilą zapłaty przez ZWYCIĘZCĘ LICYTACJI wylicytowanej ceny za TOWAR zawiera on z ORGANIZATOREM umowę sprzedaży TOWARU
 • Ceny sprzedaży TOWARÓW wskazywane są w momencie zakończenia LICYTACJI
 • Wylicytowany Towar zostanie wysłany do ZWYCIĘZCY LICYTACJI na adres podany w formularzu dostawy w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dopełnienia wszystkich formalności związanych z zapłatą za wylicytowany TOWAR oraz poprawnym wypełnieniem formularza dostawy
 • ZWYCIĘZCA LICYTACJI otrzymując wylicytowany TOWAR kwituje jego odbiór
 • Za wylicytowany towar wystawiamy paragon fiskalny a na życzenie klienta Fakturę Vat

UWAGA : W PRZYPADKU WYGRANIA AUKCJI ORAZ NIE OTRZYMANIA WIADOMOŚCI O WYGRANEJ, PROSIMY O KONTAKT MAILOWY -  bok.eurobid@gmail.com

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE INFORMACJE O WYGRANEJ SĄ WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ NA WSKAZANY PODCZAS REJESTRACJI ADRES EMAIL.

W PRZYPADKU PODANIA NIEWŁAŚCIWEGO ADRESU EMAIL, NIE ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI O WYGRANEJ CO MOŻE SPOWODOWAĆ PROBLEMY Z DOKONANIEM TERMINOWEJ PŁATNOŚCI ORAZ ODBIOREM TOWARU.

W przypadku wybrania opcji KUP TERAZ, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu potwierdzenia aktualnej ceny wybranego produktu. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, ceny mogą ulegać niespodziewanym zmianom.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • UCZESTNIK będący konsumentem ( zgodnie z definicją ustawową, zwany dalej KONSUMENTEM ), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia:
 1. dla UMOWY SPRZEDAŻY – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią – inną niż przewoźnik
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art.38 ust. z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli ORGANIZATOR wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo od odstąpienia od umowy

- o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez ORGANIZATORA o utracie prawaodstąpienia od umowy. W szczególności UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości, iż prawo do odstąpienia nie przysługuje mu w przypadku, gdy ORGANIZATOR przetworzył na żądanie UCZESTNIKA PRZEBICIE lub włączył PAKIET

 • Jeżeli nie znajdują zastosowania sytuacje, o których mowa w warunkach odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY , UCZESTNIK może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, stanowiącego załącznik do niniejszego REGULAMINU. Skorzystanie przez UCZESTNIKA  z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe
 • W przypadku odstąpienia od umowy, ORGANIZATOR zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia TOWARU ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ), niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ORGANIZATOR został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej UMOWY SPRZEDAŻY
 • Konsument ma obowiązek zwrócić TOWAR ORGANIZATOROWI niezwłocznie, jednaj nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od UMOWY SPRZEDAŻY. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie TOWARU przed jego upływem
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości TOWARU będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania TOWARU
 • Bezpośrednie koszty odesłania TOWARU ORGANIZATOROWI w sytuacji odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY zawartej na odległość, ponosi Konsument
 • Uprawnienie do odstąpienia od UMOWY zawartej na odległość nie przysługuje UCZESTNIKOM  nie będącym Konsumentami

 

Ostrzeżenie o ryzyku

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że korzystanie przez niego z usług Firmy, w tym wykonanie jakiejkolwiek transakcji, odbywa się na własne ryzyko. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z usługi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, zgodnie z "Ostrzeżeniem o ryzyku" związanym z tą usługą i jest częścią niniejszej Umowy. Twoja zgoda i akceptacja warunków Umowy oznacza automatycznie akceptację Twojego oświadczenia o ryzyku i wszystkich jego warunków.

Zdajesz sobie sprawę, że inwestowanie w BID'y wiąże się z ryzykiem straty. Prosimy o odpowiedzialną ocenę tego, jak bardzo te ryzyka są dla ciebie do przyjęcia.

Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz, że przeanalizowałeś te zagrożenia, oceniłeś możliwe konsekwencje swoich działań oraz w pełni akceptujesz te ryzyka.

KOMISJA

 • Komisja nadzoruje prawidłowy przebieg LICYTACJI oraz jej zgodność z postanowieniami REGULAMINU
 • Komisja powoływana jest przez ORGANIZATORA i składa się z trzech członków

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 • Reklamacje związane z przebiegiem LICYTACJI należy zgłaszać ORGANIZATOROWI przez formularz reklamacji z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia LICYTACJI. Reklamacje związane z LICYTACJĄ rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnych przypadkach ORGANIZATOR ma prawo czasowo zablokować profil UŻYTKOWNIKA do czasu rozstrzygnięcia sporu związanego z REKLAMACJĄ.
 • Wybrane TOWARY mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. W przypadku takich TOWARÓW, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie PLATFORMY dedykowanej danemu TOWAROWI. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicz ani nie zawiesza uprawnień UCZESTNIKA wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 • ORGANIZATOR ma obowiązek dostarczenia ZWYCIĘZCY LICYTACJI TOWARU bez wad. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli TOWAR ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ). Jeżeli TOWAR ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu cena albo odstąpieniu od UMOWY sprzedaży lub żądać wymiany TOWARU wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady
 • Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom strony, UCZESTNIK nie będący Konsumentem oraz ORGANIZATOR, wyłączają między sobą rękojmię za wady
 • Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać poprzez formularz kontaktowy. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany TOWAR powinien być dostarczany wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym ( czyli wskazanie osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji oraz wskazaniem wady TOWARU ). ORGANIZATOR  w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku ORGANIZATOR powiadomi UCZESTNIKA w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres podany przez UCZESTNIKA  w reklamacji
 • Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio USŁUG świadczonych drogą elektroniczną przez ORGANIZATORA oraz reklamacji, których przedmiotem jest LICYTACJA
 • Reklamacje dotyczące LICYTACJI rozpatruje komisja
 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z :
 1. Naruszenia przez UCZESTNIKA postanowień REGULAMINU
 2. Umyślnego udostępnienia przez UCZESTNIKA loginu  lub hasła
 3. Awarii serwera aukcyjnego
 4. Nie zaliczenia przez serwer, PRZEBICIA wykonanego po zakończeniu AUKCJI lub w ostatnich dwóch sekundach trwania AUKCJI ( sytuacje wynikające z różnicy czasu między urządzeniem użytkownika a serwerem aukcyjnym )
 5. Podejmowania przez UŻYTKOWNIKA prób nieautoryzowanych ingerencji w serwis za pomocą narzędzi developerskich
 6. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub awarii, ORGANIZATOR ma obowiązek poinformować o tym UCZESTNIKÓW aukcji oraz powtórzyć aukcję.

 

NEWSLETTER

Usługa NEWSLETTERA świadczona jest bezpłatnie przez ORGANIZATORA na rzecz UCZESTNIKÓW

 • Z chwilą rejestracji UCZESTNIK wyraża zgodę na subskrybcję NEWSLETTER’a drogą elektroniczną na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. UCZESTNIK może ją wycofać poprzez formularz kontaktowy

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym REGULAMINEM, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny
 • W zakresie UMÓW zawieranych między ORGANIZATOREM a UCZESTNIKAMI nie będącymi Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez UCZESTNIKA nie będącego Konsumentem
 • W razie sporu z ORGANIZATOREM, UCZESTNIK może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Sądu Polubownego ( skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR ). W tym celu należy dostarczyć do ORGANIZATORA, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed Sądem Polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową Sądu, kierować należy się regułami określonymi w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks Postępowania Cywilnego ( tekst jednolity : DZ.U. z 2014 roku, poz.101 z późniejszymi zmianami ). Spory powstałe między ORGANIZATOREM  a UCZESTNIKIEM, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane Sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę ORGANIZATORA.
 • ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo wertyfikacji danych osobowych w przypadku podejrzenia rejestracji wielu kont przez jedną osobę ( w sytuacji nie potwierdzenia danych osobowych ORGANIZATOR ma prawo usunąć nie potwierdzone konto oraz unieważnić aukcje, w których to konto brało udział )
 • www.eurobid.pl